info@economyspectrum.com 00420 776 797 767

Ekonomický servis

Dotace

Společnost Economy Spectrum s.r.o. je mladá dynamická společnost, jejíž činnost navazuje na dlouholeté podnikatelské zkušenosti majitelky, jednatelky Mgr. Jitky Zouharové.

Těžiště činnosti firmy tvoří zpracovávání projektové dokumentace za účelem podání žádostí o dotaci z dostupných dotačních titulů a programů. Společnost nikterak neupřednostňuje nějakou oblast v rámci působení a vedení realizací projektů. Pestrou škálu oborů pak zajišťují experti a odborníci, kteří jsou dlouholetými spolupracovníky firmy. Vše se orientuje dle potřeb klienta.

Rozsah služeb tedy nemá vnitřní omezení. Úspěšnost projektů podporuje nejen samotná skutečnost v podobě získaných vědomostí a procesních zkušeností, ale i znalost prostředí a možnosti spolupráce ze strany implementačních orgánů, zejména pak:

 • Ministerstva průmyslu a obchodu ČR - agentury CzechInvest
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva školství a tělovýchovy ČR
 • Ministerstva zemědělství ČR
 • Státního fondu životního prostředí ČR
 • Ministerstva financí
 • Evropské komise

Dotační cyklus a podmínky jednotlivých dotačních titulů jsou určujícím elementem, jak v rámci přípravy projektových žádostí, tak pro období fyzického dotačního managementu.

V rámci celé přípravy projektů nabízíme potencionálním klientům firmy pomoc:

 1. V počáteční úvaze a analýze „vhodnosti a reálnosti“ vlastního podnikatelského záměru
 2. Kompletní přípravě celého projektu, včetně zpracování některých klíčových a pro předkladatele obvykle obtížných částí, např. zpracování studie proveditelnosti.
 3. Realizace projektu, ve smyslu kontrolní činnosti, ve funkci supervizora ve styku s implementačním orgánem, tj. s třetí zainteresovanou stranou. Zde pak nabízíme, jak podíl na managementu, tak zajištění některých klíčových aktivit, např. vyhotovení monitorovacích zpráv včetně žádosti o platbu, výběrové řízení na zhotovitele, průběžný odborný audit, zpracování závěrečné zprávy apod.

Podrobnější informace o procesu naleznete v diagramu postupu.

TYP SPOLUPRÁCE se většinou odvíjí od erudovanosti klienta a typu žádosti. Tedy v rámci typu spolupráce v extrémních polohách od pouhé konzultace předkládané žádostí, až po její celkové vypracování, včetně podání žádosti a účasti na realizaci.

Pro zajištění plynulého a zdárného procesu přípravy a realizace projektu úzce spolupracují obě strany většinou ve třech úrovních:

 1. PROJECT MANAGER, kteří jako zástupci jednotlivých společností podle charakteru fáze činnosti většinou denně ve styku.
 2. Kontrolní report ze strany projektových managerů dostává za normálního režimu 1 x týdně SENIOR PROJECT MANAGER, který předává info pro statutární orgány v rozhodovacích procesech a směrech.
 3. Minimálně 1x za měsíc, nebo dle potřeby, statutární zástupci kontrolují stav rozpracovanosti, připravují strategická rozhodnutí.

Ve firmě fungují atributy zdárné spolupráce:
součinnost - komunikativnost - konstruktivnost řešení problémových situací

Typické obchodní modely, zahrnující pro úplnost i situaci předložení projektu klientem:

 1. vyžádaná JEDNORÁZOVÁ EXPERTÍZA již připraveného projektu klienta, bez zřejmých návazností, tzv. projektový audit
 2. TVORBA PROJEKTU pro klienta – přípravu projektu financuje klient, partner garantuje kvalitu projektu a zároveň navrhuje svoji účast v managementu projektu na základně dohody s klientem – subdodavatelský vztah
 3. VYTVOŘENÍ MANAGEMENTU projektu – VŽDY předmět dohody, s ohledem na vstup do již běžící akce.

Použití libovolného z modelů je též závislé na konkrétních případech, tj. požadavcích klientů firmy a charakteru projektu, které jsou velmi různorodé, a je velmi vhodné posuzovat případ od případu.

Smluvní podklady pro jednotlivé případy mají však společný základ, ve smyslu rozdělení činnosti v přípravné fázi podání žádosti o dotace a tzv. Access Fee.

Základní tým zpracoval nebo se podílel na přípravě, řídil, nebo se podílel na řízení a realizaci cca 200 projektů. S ohledem na zcela různorodý charakter projektů / např. investiční nebo neinvestiční/ a různou účast na realizaci, není pro reference účelné vymezit objem takových projektů, nicméně pohybuje se v řádech stovek miliónů.

Typickým zaměřením jsou projekty investičního charakteru spojených se vzdělávacím či výzkumnými aktivitami.

K celkové koncepci činnosti kolektivu lze dodat, že v opakovaném cyklu podání žádosti o dotaci je jeho úspěšnost 100%.

Počítáme si hodinovou taxu 1500,- CZK

Přečtěte si více o projektech obecně.

Mám zájem o tuto službu - vstupní dotazník

Finanční poradenství

Economy Spectrum s.r.o. nabízí pro zvýšení konkurenceschopnosti firem klientů zajištění finančního zázemí jejich podnikatelských aktivit.

Mimo obvyklého poskytování odborného poradenství pro získání podnikatelských úvěrů a dalších finančních nástrojů pro kontinuitu realizace různých projektů a záměrů, se zabýváme rovněž souvisejícími oblastmi řízení podniku v jeho celistvosti. Počítáme si hodinovou taxu 1500,- CZK

Jedná se zejména o:

 • zpracování a realizace strategických studií  (např. podnikatelského záměru)
 • návrhy způsobu řízení, např. metodický návrh procesů orientovaných na zákazníka (např. návrh informačních potřeb pro řízení vztahu se zákazníky).
 • zpracování metodiky obchodních procesů (např. marketingový mix)
 • organizace realizační fáze, včetně personálních požadavků (např. zprostředkování personálních služeb)
 • poskytování zkušených a kvalifikovaných kapacit pro řízení projektů všech  jeho fázích (např. organizace a realizace výběrových řízení)

Mezi firemní hodnoty, které uplatňujeme ve všech fázích spolupráce s klientem, je respekt k jeho specifickým požadavkům společnosti. Naší předností je silná týmová práce v kolektivu, který se skládá ze zkušených odborníků a hlavně seriózní přístup, tj. vysoký standard kvality splněných úkolů, kterými jsme ze strany klienta pověřeni.

Mám zájem o tuto službu

Vedení účetnictví

Nabídka služeb účetní a daňové evidence, Economy Spectrum s.r.o

Jakým způsobem to funguje?

 • pravidelný svoz vašich účetních podkladů našimi spolupracovníky nebo
 • on-line předávání účetních podkladů prostřednictvím naší webové služby

Vedení účetnictví obsahuje tyto základní služby:

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových podkladů (účetní deník, hlavní kniha účtů, pokladní kniha, saldokonto, měsíční rozvaha, předvaha a výsledovka, soupis bankovních výpisů, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • dle zvláštní dohody a zplnomocnění zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 1. Reporting: vytvoření reportingu manažerského účetnictví podle vašich potřeb.
 2. Vedení účetní agendy dle platných legislativních norem CZ.
Mám zájem o tuto službu
Kontaktujte nás
Další kontakty
Vstupní dotazník